Norsk

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Tyrholm & Farstad AS.

Tyrholm & Farstad AS er omfattet av Åpenhetsloven, og er forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Tyrholm & Farstad AS er et spedisjons- og logistikk selskap som formidler transportoppdrag mellom våre kunder og transportører. I tillegg tilbyr selskapet terminaltjenester. Typiske leverandører til Tyrholm & Farstad AS er containerrederier, biltransportører og flyselskap.

Forankring av arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Arbeidet med Åpenhetsloven er forankret internt i bedriften, og styret i Tyrholm & Farstad AS har vedtatt at selskapet skal overholde pliktene i Åpenhetsloven.

Selskapet har utarbeidet egne etiske retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører, som virksomheten implementerer i leverandørkjeden.

Aktsomhetsvurderinger og funn

Tyrholm & Farstad AS har ved sin gjennomgang ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller risikoer knyttet til egen virksomhet. Virksomheten følger gjeldende arbeidsmiljølovgivning i Norge.

Med utgangspunkt i Tyrholm & Farstad AS sin aktivitet, er det gjort en risikokartlegging av de viktigste berørte områdene, herunder bransjemessig risiko og geografisk risiko i tillegg til arbeidet som gjøres ved valg av den enkelte leverandør og revisjon av utvalgte leverandører.

De fleste av Tyrholm & Farstad AS sine leverandører er lokalisert i Norge eller i Nord-Europa. Dette er land med generelt lav risiko og som har regler knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Transportører har normalt sett krav om tilknytning til internasjonal fagforening for arbeidstakere i transportindustrien, og noen av hovedpunktene for disse er å fremme menneskerettighetene, unngå sosial dumping og ivareta de ansattes interesser.

Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendig arbeidsmiljø i leverandørkjeden i de aktsomhetsvurderinger som er gjort så langt.

Veien videre

Videre forplikter Tyrholm & Farstad AS seg til å fortsette arbeidet med å fremme menneskerettighetene i virksomheten, bekjempe korrupsjon og sørge for trygge og sikre arbeidsplasser. Aktsomhetsvurderinger vil gjøres ved kontrakter med nye leverandører, og periodisk for eksisterende leverandører.

Supplier Code of Conduct er publisert og formidlet, og nye leverandører vil måtte forplikte seg til å følge våre etiske retningslinjer.

Daglig leder i Tyrholm & Farstad AS har det overordnede ansvaret for at selskapet overholder sine plikter i forhold til Åpenhetsloven. Eksterne henvendelser håndteres via epost jan.arve.hoseth@tyrholm.no

Lastned: Åpenhetsloven PDF

Etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere.

Leverandørens Code of Conduct beskriver prinsippene for hvordan selskapets leverandører skal etterleve kravene i gjeldende lover og forskrifter. Ved å inngå kontrakt med Tyrholm & Farstad AS bekrefter leverandørene at de opptrer og vil fortsette å opptre ansvarlig og i tråd med disse etiske retningslinjene.

Nasjonal rett
Leverandøren skal operere i tråd med all relevant nasjonal og internasjonal lovgivning og selskapets etiske retningslinjer. Kravene er minimumsstandarder. I tilfeller hvor bestemmelser i nasjonal lov og de etiske retningslinjer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden gjelde.

Miljø og klima
Leverandøren skal overholde internasjonal og nasjonal miljølovgivning, standarder og utslippstillatelser. Leverandøren skal ha et «føre var prinsipp» knyttet til forurensning, miljørisiko og andre miljø- og klimautfordringer.

Menneskerettigheter
Alle leverandører skal respektere og utføre sin virksomhet i henhold til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, verdighet og personvern.

Arbeidsstandarder
Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger
Leverandøren skal sikre og anerkjenne retten til organisasjonsfrihet og legge til rette for kollektive forhandlinger hvis en vesentlig del av arbeidstakerne krever det. Videre ikke diskriminere representanter for arbeidstakerne eller medlemmer av fagforeninger, men legge til rette for at disse personene har mulighet til å utføre sine funksjoner på arbeidsplassen.

Tvangsarbeid
Leverandøren skal ikke bruke noen form for tvang i forbindelse med ansettelse eller i arbeidsforhold. Leverandøren skal sikre at arbeidsforholdet mellom den ansatte og leverandøren er basert på frivillighet og uten trusler av noen form. Videre sikre at alle ansatte står fritt til å avslutte arbeidsforholdet etter å ha meddelt dette på en rimelig måte. Ansatte skal ikke måtte levere inn identitetspapirer, pass eller arbeidstillatelse til leverandøren eller andre for oppbevaring, som en betingelse for arbeid.

Barnearbeid
Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare. Leverandøren skal ikke benytte arbeidskraft til barn under 16 år, og barn i skolepliktig alder skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning.

Diskriminering
Leverandøren skal forby direkte eller indirekte diskriminering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. Videre fremme likestilling i ansettelsesforhold og ikke tolerere noen form for seksuelt påtrengende, fornærmende eller utnyttende adferd.

Ansettelsesforhold
Arbeidstiden skal ikke overstige grenser i fastsatt lov. Lønn for en normal arbeidsuke skal alltid være i tråd med lovpålagte minimumsstandarder. Arbeidstakere skal kompenseres for overtid i tråd med nasjonal lov. Reduksjon av lønn skal ikke benyttes som disiplinærtiltak. Alle ansatte skal ha skriftlige ansettelseskontrakter som beskriver arbeidsforholdet på et språk som den ansatte forstår.

Helse og sikkerhet
Leverandøren skal sikre et sunt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder, lover og regler. Leverandøren skal minimere arbeidstakerens eksponering for mulige sikkerhetsfarer ved å kontrollere risiko og etablere tiltak og rutiner for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer. Ved behov skal ansatte utstyres med hensiktsmessig personlig sikkerhetsutstyr og læres opp i bruken av dette.

Forretningsmetoder
Leverandøren skal overholde lover, regler og forskrifter knyttet til bestikkelser, korrupsjon bedrageri og andre ulovlige forretningsaktiviteter. Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi noen form for utilbørlig fordel, tjeneste eller intensiver til eller fra offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller andre tredjeparter i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. Dette gjelder uansett om denne fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte gjennom en mellommann.

Leverandøren skal ikke direkte eller indirekte, tilby ytelser eller gaver som kan oppfattes som en utilbørlig fordel i forbindelse med en persons stilling, oppgaver eller oppdrag med mindre gaven er av beskjeden verdi.

Leverandøren skal ta avstand fra alle former for hvitvasking og skal ta de nødvendige skritt for å forhindre at finansielle transaksjoner blir brukt av andre til å hvitvaske midler.

Leverandøren skal ikke forårsake eller medvirke til brudd på gjeldende konkurranselover som prissamarbeid eller ulovlig markedssamarbeid.

Håndhevelse
Alle samarbeidspartnere og leverandører forplikter seg til å overholde og respektere de krav som er beskrevet i dette dokumentet. Leverandøren forplikter seg til å videreføre tilsvarende bestemmelser til sine underentreprenører.
Tyrholm & Farstad AS kan kreve dette arbeidet dokumentert innen rimelig tid ved egenerklæring fra leverandør, fremlagt dokumentasjon eller ved oppfølgingssamtaler. Brudd på disse retningslinjene kan innebære brudd på hele eller deler av kontraktsforholdet.

Disse etiske retningslinjene er vedtatt av styret i Tyrholm & Farstad AS.

Lastned: Etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere PDF